روتر گیگابیت سیسکو

روتر cisco gb ، روتر خدمات سیسکو یکپارچه, cisco integrated services router.